برندسازی مشارکتی ترکیب دو برند به منظور افزایش کاربر، ترکیب ویژگی های مختلف مرتبط با برندها در یک محصول واحد است. تنها تصمیم گرفتن برای برندسازی مشارکتی کافی نیست، انتخاب برندمناسب از اهمیت بسیار زیادی  برخوردار است.