گروه منش با ارائه مفاهیمی نوین  و تازه در صنعت گردشگری، پاسخی مناسب برای نیاز های این بازار پیدا کرده است.