گروه منش با شناسایی خلا های موجود در دنیا تجارت و بازاری، اقدام به ایجاد مشاغل و بازار های گوناگونی میکند.