شرکت مهر نقش آفرینان شایان در راستای تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین بهبود وضعیت رکود کسب و کارها، نرخ بیکاری، درآمدها، ارتباط تجاری و … توانسته با تکیه بر مفاهیمی همچون گردشگری و بازاریابی رویدادی، بستری مناسب برای بهسازی کسب وکارها ایجاد نماید.