طرح خرید سازمانی شامل پرسنل سازمان ها و شرکت هایی می باشد که با مجموعه منش پی قرارداد سازمانی داشته باشند.

در این طرح کارکنان سازمان ها، تنها با ارایه چک یا سفته ضمانت یا گواهی کسر از حقوق قادر به خرید اعتباری از تمامی خدمت‌دهندگان مشترک در مجموعه منش پی می باشند.

همکاران ما پس از بررسی اطلاعات در اسرع وقت یا آن مجموعه محترم ارتباط برقرار خواهند کرد. به امید یک همکاری پایدار!