برنامه ریزی نقشه راه مهم است زیرا همه افراد در یک سازمان یا تیم را قادر می سازد  اقدامات لازم را برای تصمیماتی که باید گرفته شود، افرادی که مسئول چنین تصمیمات کلیدی هستند و سرانجام، زمان بندی همه اینها با وضوح انجام دهند.

برنامه ریزی نقشه راه با کمک به انتقال برنامه ها با سایر تیم ها و سازمان های مهم ، اطمینان حاصل می کند که درک مشترکی در بین همه تیم های درگیر ایجاد می شود. این امر باعث افزایش اثربخشی و بهره وری نیروی کار درگیر می شود.

برنامه ریزی نقشه راه نه تنها تیم های درگیر را بهتر هدایت می کند بلکه اتحاد یک سازمان خاص را حول برنامه استراتژیک خود تضمین می کند.