تنها سه قدم تا ثبت نام وام:

لیست مدارک مورد نیاز:

مدارک شغلی

فیش حقوقی

صورت حساب واریز حقوق(دوماهه)

سوابق تلفیقی بیمه

سند مالکیت یا قرارداد اجاره محل سکونت

صفحه اول و دوم شناسنامه

اصل کارت ملی

چک صیادی بنفش

صورت حساب دسته چک(دو ماهه)